گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

ادامه مسابقه دروس

   سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ،لبنان واردن   

       سلام علیکم

      با سلام واحترام وسلام وصلوات بر قا فله سالار علم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)

     به استحضار می رسانند که پس از نظر سنجی از آموزگاران چهارم وپنجم در خصوص تعداد وعناوین  دروس مسابقه علمی پایه های چهارم وپنجم دروس فارسی(بخوانیم وبنویسیم)وعلوم تجربی وریاضی را پیشنهاد نمودند .مواردفوق جهت اطلاع وهر گونه اقدامی به حضورتان ارسال می گردد.