X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

ادامه مطلب سوال تستی

به نام خالق هستی

نام و نام خانوادگی:                                                                                 آزمون جامع *کلاس چهارم       

علوم

۱- اولین کار در کشاورزی کدام است؟

 الف : سم پاشی                     ب :   شخم زدن                     ج :  کاشتن دانه                          د: آب دادن

۲- مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع است؟

الف : پیله                              ب :  نوزاد حشره                       ج :تخم حشره                             د: حشره بالغ

۳- فراوان ترین جانوران روی زمین از گروه بی مهره ها کدام ها هستند؟

الف : کرم ها                         ب :  اسفنج ها                         ج :   بند پایان                              د: نرم تنان

۴- صدف به کدام دسته از جانوران بی مهره تعلق دارد؟

الف : خار تنان                      ب :    نرم تنان                         ج :کیسه تنان                               د: بند پایان

۵- محل تخم ریزی کرم کدو در کدام قسمت از اندام های داخلی انسان است؟

الف : در کلیه                       ب :   در معده                          ج :  در روده                                د: در مثانه

۶- آب گل آلود چه مخلوطی است؟

الف : مایع در مایع                ب :   گاز در مایع                     ج : گاز در گاز                            د: جامد در مایع

۷- اگر در یک لیوان آب یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم در این محلول به آب چه می گویند؟

الف : محلول                        ب :   حلال                            ج :  مخلوط                                   د: حل شونده

۸- کدام یک از مخلوط های زیر جامد در مایع است؟

الف : سرکه در آب               ب :  خاک در آب                ج :  روغن درآب                         د: الکل در آب

۹- بهترین راهی که ما می توانیم بفهمیم یک مخلوط محلول است یا نه چیست؟

الف : جوشانیدن                   ب :   به هم زدن              ج :بی حرکت در جایی قرار دادن              د:از صافی رد کردن

۱۰- کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟

الف : چای شیرین                 ب :  آب شور                       ج : آبلیمو                                    د:  آب و روغن زیتون

ریاضی

۱۱- کدام عدد از همه بزرگ تر  است؟

.  الف :    ۹۰۰۵۴۷                ب :   ۵۷۸۴۵۶                    ج :  ۵۴۷۸۵۶                                د : ۳۰۰۹۶۷

۱۲- از دو نقطه چند خط  راست عبور می کند؟

الف : چهار خط                    ب :  یک خط                     ج : دو خط                                 د: سه خط

۱۳- باقی مانده ی تفر یق رو به رو کدام عدد است؟                            ۸۲۹۴۳  - ۹۳۰۰۰                   

  الف :  ۴۹۰۷۲                     ب: ۱۱۰۰۰                ج :  ۹۰۵۷                                  د : ۱۰۰۵۷                          

۱۴- یک وانت بار ۸۰۰کیسه برنج را حمل می کند.اگر وزن هر کیسه ۲۵کیلو گرم باشد.این وانت بار چند کیلو گرم برنج حمل می کند؟ 

  الف :  2000                        ب : ۲۵۰۰۰                        ج :     ۲۰۰۰۰                              د : ۲۵۰۰

۱۵-  قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵بار می زند.قلب او در ۲ ساعت چند بار می زند؟

   الف :  ۱۳۸۰۰                    ب : ۱۲۸۰۰                         ج : ۲۳۰                                       د : ۶۹۰۰

۱۶- اگر دو ضلع زاویه ای را از هم دور کنیم اندازه ی آن :

الف : بزرگ تر می شود      ب : کوچکتر می شود         ج : تغییری نمی کند                      د: ممکن است تغییر نکند

۱۷- کدام دو زاویه همیشه با هم مساویند؟

الف : دو زاویه تند            ب :   دو زاویه باز                  ج : دو زاویه راست                        د: در هر سه حالت مساویند

۱۸- فا صله ی یک نقطه از یک خط برا بر کدام گزینه ی زیر است؟

الف : طول خط عمود      ب :   دو خط موازی               ج : دو خط متقاطع                                   د: هیچ کدام

۱۹- بر پاره خطی به طول 8سانتی مترچند عمود منصف می توان رسم کرد؟

الف : یک عمود منصف                            ب :  دو                                   ج : سه                          د: چهار   

۲۰- اگر خطی دو خط موازی را قطع کند چند زاویه درست می کند؟

الف :   ۴زاویه                                             ب : ۸ زاویه                              ج : ۱۰زاویه                  د : ۶زاویه

۲۱- از نقطه ی خارج یک خط چند خط عمود می توان رسم کرد؟

   الف : 1خط                                           ب : ۲خط                                ج:   بسیار زیاد               د : اصلا نمی توان    

تعلیمات اجتما عی

۲۲- راه شاهی تخت جمشید را به کجا وصل می کرد؟

الف : لیدی                                              ب :  سارد                                ج : یونان                          د: اسکندریه

۲۳- بعد از پیدایش شهر ها اداره ی امور شهر ها به عهده ی چه کسی بود؟

الف : شورای شهر                                    ب :  فرمانروا                            ج :  بزرگان شهر                د: شهر دار

۲۴- در کنار رود کارون کدام تمدن به وجود آمد؟

الف : آشور                                             ب :   بابل                                  ج :   ایلام                         د: مصر

۲۵- حضرت موسی (ع)و حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمدند؟

الف : بابل.مصر                                       ب :   بین النهرین.مصر                ج :  مصر. بابل                د: بابل. بین النهرین

۲۶- دین اسلام به چه جامعه ای بیشتر اهمیت داده است؟

الف : مدرسه                                           ب :  امت                                    ج :  ملت                     د:خانواده

۲۷- کوچک ترین جامعه ی اسلامی کدام است؟

الف : خانواده                                          ب :  مسجد                                ج :  مدرسه                 د: امت اسلامی

۲۸- بلند ترین قله ایران چه نام دارد؟

الف : زرد کوه                                         ب : دنا                                      ج : دماوند                    د: علم کوه

۲۹- بین دو جهت اصلی جنوب و مغرب کدام جهت فرعی قرار دارد؟

الف : جنوب شرقی                                 ب :  جنوب غربی                       ج :  شمال غربی           د: شمال شرقی

۳۰- به پستی و بلندی های زمین چه می گو یند؟

الف : کویر                                             ب :  رشته کوه                            ج :  دشت                     د: نا همواری

فارسی

۳۱- کدام یک از این کلمه ها با بقیه هم خانواده نیست؟ 

 الف :    صبر                                          ب :  صابر                                   ج :  بصیر                                د: صبور

۳۲- کدام فعل زمان گذشته را نشان می دهد؟

الف : می برد                                          ب :   علاقه دارد                          ج : بدهید                          د:دوست دارم

۳۳- کدام مورد پیام شعر دو کاج می باشد؟

الف : تلاش و کوشش              ب :  هم فکری با دیگران              ج :کمک به هم نوع                 د: مشورت با دیگران

۳۴- به جای "ات "در کدام کلمه می توانیم "ها"اضافه  کنیم؟

الف : خطرات                                       ب :   شکلات                               ج :  ملاقات                         د:حیات

۳۵- مخالف کدام یک از گزینه های زیر نا درست است؟

الف : اول آخر                     ب :  نا راحت خوش حال             ج :  کامل تمام                د: دوست -دشمن

۳۶- کدام دسته از کلمه های زیر با هم ارتباط ندارند؟

الف : شعر و قافیه                                  ب :  حافظ و سعدی                        ج : آبی و سفید                   د: سیل و بنفش

۳۷- برای کلمه ی اسب کدام صفت مناسب است؟

الف : بی کران                                      ب :    تناور                                     ج : طوفانی                         د: نجیب

۳۸- کدام یک از کلمه های زیر جمع است؟

الف : قرون                                            ب :   ملل                                       ج :  خطوط                      د: همه موارد

هدیه ها ی آسمان

۳۹-نمازی که هنگام وقوع زلزله باید خواند چه نام دارد؟

الف : فطر                                              ب :   میت                                       ج :  آیات                       د: جمعه

۴۰- آرامگاه حضرت محمد(ص)در کدام یک از مساجد می با شد؟

الف : مسجد النبی                                  ب :    مسجد قبا                               ج :  مسجد کو فه             د: مسجد الحرام