گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

یکشنبه 19 دی‌ماه سال 1389

مو ضوع صحفات دروس مسابقه علمی چهارم وپنجم

ادامه در صحفه

با سمه تعالی
باسلام وادب دروس مسابقه علمی به شرح زیر حضورتان ارسال می شود
 
کلاس چهارم علوم تاآخر صحفه71 ودرس ریاضی تا اخر صحفه 101 وبخوانیم وبنویسیم تا آخر درس  ۱۶ودرس جغرافیا تا پایان درس۸کلاس پنجم ریاضی تاپایان صحفه 98 وعلوم تا پایان74    
 
ودرس تاریخ تا پایان درس ۱۰ودرس مدنی تا پایان درس 5 وبخوانیم وبنویسیم تا پایان  درس 16