گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1389

جدول بو دجه بندی وبارم بندی کلاس چهارم

ادامه مطلب

جدول بودجه بندی و بارم بندی موضوعات کتاب درسی تعلیمات اجتماعی، بخش مدنی

پایه ی چهارم ابتدایی، سال تحصیلی 87-86

بارم نوبت دوم   

بارم نوبت اول   

شماره صفحات

ماه

عناوین دروس یا فصول کتاب درسی

5/2

5/1

108 تا 110

مهر

1- خانواده                              

5/2

111 تا 113

آبان

2- زندگی خانوادگی                 

2

114 تا 116

آذر

3- مدرسه                              

2

117 تا 119

دی

4- مسجد                             

1

-

120 تا 122

بهمن

5- زندگی روستایی                   

5/1

-

123 تا 127

اسفند

6- زندگی شهری                     

5/1

-

128 تا 130

فروردین

7- ملت ایران                         

5/1

-

131 تا 133

اردیبهشت

8- امت اسلامی                      

جدول بودجه بندی وبارم بندی موضوعات کتاب درسی تعلیمات اجتماعی ، بخش تاریخ

                                پایه ی چهارم ابتدایی ، سال تحصیلی 87-86

بارم نوبت دوم    

بارم نوبت اول

شماره صفحات

ماه

عناوین دروس یا فصول کتاب درسی

2

3

70 تا 74

مهر

   1- زندگی انسان نخستین           

2

75 تا 77

2- پیدایش روستاها                    

5/1

5/2

78 تا 80

آبان

3- نخستین شهرها                     

5/2

81 تا 85

آذر

4- پیامبران الهی                      

2

86 تا 88

دی

5- مهاجرت آریایی ها                

2

-

89 تا 94

بهمن

6- هخامنشیان                         

5/2

-

95 تا 99

اسفند

7- اشکانیان                            

5/2

-

100 تا 103

فروردین

8- ساسانیان                           

5/1

-

104 تا 106

اردیبهشت

9- طلوع خورشیداسلام درایران    

           

                       جدول بودجه بندی وبارم بندی موضوعات کتاب درسی علوم تجربی

                                           پایه ی چهارم ابتدایی، سال تحصیلی 87-86       

 

بارم نوبت دوم

 

بارم نوبت اول

شماره صفحات

ماه

عناوین دروس یا فصول کتاب درسی

 

2

5/2

12 تا 17

مهر

1- ساختمان بدن موجودات زنده

5/3

18 تا 25

آبان

2- غذا سازان بزرگ

5/3

26 تا 35

آذر

3- گیاهان , موجودات پر ارزش

3

5/3

36 تا 43

4- جانوران بی مهره

5/3

44 تا 49

دی

5- مخلوط ها

5/3

50 تا 57

6- نور و بازتا بش

5/2

-

58 تا 65

بهمن

7- الکتریسیته

5/2

-

66 تا 71

8- آهنربا

5/2

-

72 تا 83

اسفند

9- سنگ ها

2

-

84 تا 93

10- زمین و همسایه های آن

2

-

94 تا 97

فروردین

11- دستگاه تنفس

5/3

-

98 تا 104

اردیبهشت

12- دستگاه گردش خون

                        

بودجه بندی و بارم بندی موضوعات کتاب درسی آموزش قرآن پایه چهارم ابتدایی

سال تحصیلی 87-86

 

بارم نوبت دوم

بارم نوبت اول

موضوع ارزشیابی

شماره صفحات

موضوع

 

-

 

18

روخوانی سه نیم صفحه از سوره ها وعبارات قرآنی دروس مختلف

 

1 تا 77

1- استماع و روخوانی سوره ها وعبارات قرآنی ازدرس اول تانهم

 

-

2

بیان مفهوم دو پیام قرآنی به زبان ساده

1 تا 77

2- پیام قرآنی

18

-

روخوانی سه نیم صفحه ازسوره ها و عبارات قرآنی دروس مختلف

78تا137

3- استماع و روخوانی سوره ها وعبارات قرآنی ازدرس 10تا آخر

2

-

بیان مفهوم دوپیام قرآنی به زبان ساده

78تا137

4- پیام قرآنی

 

توضیحات :

1- روخوانی سوره ها و عبارات قرآنی به صورت ساده و معمولی دارای نمره کامل است ، و قراۀت آن ها به صورت آهنگین و تقریبا" شبیه نوار دارای یک نمره ی تشویقی است .

2- حفظ یک سوره یا چهار پیام قرآن دو نمره تشویقی دارد .

3- دانش آموز پیام قرآنی و ترجمه ی آن را از روی کتاب می خواند ، سپس مفهوم پیام رابه زبان ساده بیان

می کند. 

                                                                                                             

                                               جدول بودجه بندی و بارم بندی موضوعات کتاب درسی ریاضی

پایه ی چهارم ابتدایی سال تحصیلی 87-86

 

عناوین دروس یا مفاهیم کتاب درسی

 

ماه

 

شماره صفحات

بارم نوبت اول

بارم نوبت دوم

1- یادآوری عدد و عدد نویسی

مهر

27 - 1

5/1

-

2- یادآوری مقایسه اعداد

1

-

3- خط ، پاره خط ، نیم خط

75/0

-

4- جمع یا تفریق سه عدد

5/1

1

5- زاویه و مقایسه ی آن

75/0

5/0

6- رسم نیمساز زاویه

آبان

50 - 28

1

7- ضرب و تقسیم های متناظر و خاصیت های ضرب

5/1

-

8- ضرب اعداد چند رقمی و ضرب اعداد در 10 ، 100 و 1000 و مضربهای آنها

1

-

9- رسم خطوط عمود بر هم با گونیا و عمود منصف

آذر

76 - 51

1

5/0

10- رسم عمود از نقطه روی خط و خارج خط بر خط با گونیا

1

11- ضرب اعداد دو رقمی در هم

5/1

-

12-ضرب اعداد سه رقمی در هم

5/2

1

13- رسم خطوط موازی با گونیا مثلث قائم الزاویه ذوزنقه

5/1

-

14- آمار

5/0

-

15- تقسیم با باقیمانده و بدون باقیمانده

دی

99 - 77

3

2

16- متوازی الاضلاع و رسم آن ( لوزی، مستطیل ، مربع )

بهمن

132- 100

-

5/1

17- تقارن

-

5/0

18- حجم و واحد آن

-

5/0

19- تقسیم چند رقمی بر دو رقمی

-

2

20- محیط چند ضلعی ها ( مربع، مستطیل، مثلث و... )

اسفند

155- 133

-

5/1

21- بخش پذیری

-

1

22- کسر های مساوی

-

2

23- مقایسه کسرها

-

1

24- جمع و تفریق کسرها با مخرج های مساوی

-

1

25- جمع و تفریق کسرها با مخرج های نا مساوی

فروردین

171- 156

-

1

26- خواندن و نوشتن اعداد ده رقمی

-

5/0

27- مساحت مستطیل و مربع

-

1

28- مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

اردیبهشت

186- 172

-

5/1

                                                                                                                                              

 

جدول بودجه بندی وبارم بندی موضوعات کتاب درسی تعلیمات اجتماعی، بخش جغرافیا

                                   پایه چهارم ابتدایی ، سال تحصیلی 87-86        

 

بارم نوبت دوم

بارم نوبت اول

شماره صفحات

ماه

عناوین دروس یا فصول کتاب درسی

3

1

2 تا  5

مهر

1- محیط زندگی ما

2

6 تا 10

2- چه وسائلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟

2

11 تا 16

آبان

3- نقشه چیست ؟

3

17 تا 22

4- چگونه جهت های جغرافیایی را پیدا کنیم ؟                               

3

23 تا 27

آذر

5- ناهمواری های ایران( سرزمینهای بلند )                                

4

4

28 تا 31

6- ناهمواری های ایران( سرزمینهای پست )                              

1

32 تا 36

دی

7- آب و هوا چیست ؟                   

4

37 تا 43

8- نواحی آب و هوایی ایران کدامند ؟

5/3

-

44 تا 50

بهمن

9- دریاها و دریاچه های ایران       

3

-

51 تا 55

اسفند

10- چرا رودها برای ما اهمیت دارند ؟

5/3

-

56 تا 61

فروردین

11- راه ها در زندگی ما چه نقشی دارند ؟                    

3

-

62 تا 67

اردیبهشت

12- راه های ایران                       

 

از طرح سوالات از اعداد و ارقام خود داری شود .